Barrett Blade Weight Height Hair Color

Barrett Blade weight:  180 pounds.
Barrett Blade hair color:  blonde.
Barrett Blade height:  6 feet.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z