Betsy Palmer Body Height Weight Bra Size

Betsy Palmer weight:  120 pounds.
Betsy Palmer bra cup size:  32C.
Betsy Palmer height:  5" 7'.

Next Page
Betsy Palmer weight
Betsy Palmer height
Betsy Palmer measurements
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z