Bobby Hull Weight Height Ethnicity

Bobby Hull weight:  191 pounds.
Bobby Hull height:  5' 10".
Bobby Hull ethnicity:  White.
Bobby Hull nationality:  Canadian.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z