Brett Hull Weight Height Ethnicity

Brett Hull weight:  203 pounds.
Brett Hull height:  5' 11".
Brett Hull ethnicity:  White.
Brett Hull nationality:  Canadian.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z