Cheri Oteri Body Height Weight

Cheri Oteri weight:  110 pounds.
Cheri Oteri height:  5" 2'.

Next Page
Cheri Oteri weight
Cheri Oteri height
Cheri Oteri measurements
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z