Delta Burke Body Height

Delta Burke body statistics -
Delta Burke height:  5" 6'.

Next Page
Delta Burke weight
Delta Burke height
Delta Burke measurements
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z