Derek Boogaard Weight Height Hair Color Eye Color

Derek Boogaard weight:  265 pounds.
Derek Boogaard hair color:  brown.
Derek Boogaard eye color:  hazel.
Derek Boogaard height:  6' 7".

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z