Ken Griffey Jr. Weight Height Hair Color Eye Color

Ken Griffey Jr. weight:  230 pounds.
Ken Griffey Jr. hair color:  black.
Ken Griffey Jr. eye color:  brown.
Ken Griffey Jr. height:  6' 2".

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z