Moira Kelly Body Height Weight Bra Size

Moira Kelly weight:  125 pounds.
Moira Kelly measurements:  32-23-33.
Moira Kelly bra cup size:  32B.
Moira Kelly height:  5" 4'.

Next Page
Moira Kelly weight
Moira Kelly measurements
18 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z