Nina Dobrev Body Height Weight Bra Size

Nina Dobrev weight:  122 pounds.
Nina Dobrev measurements:  34-23-33.
Nina Dobrev bra cup size:  30C.
Nina Dobrev height:  5' 6".

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z