Saku Koivu Weight Height Ethnicity

Saku Koivu weight:  181 pounds.
Saku Koivu height:  5' 10".
Saku Koivu ethnicity:  White.
Saku Koivu nationality:  Finnish.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z