Tsuyoshi Shinjo Body Weight Height

Tsuyoshi Shinjo weight:  185 pounds.
Tsuyoshi Shinjo height:  6' 1".
Tsuyoshi Shinjo nationality:  Japanese.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z